About

ปรัชญา (Philosophy)

เทคโนโลยีช่วยพัฒนา  เสริมคุณค่าด้วยนวัตกรรม เรียนรู้ล้ำด้วยสื่อการเรียนรู้  มุ่งสู่สังคมด้วยการสื่อสาร

คติพจน์ (Motto)

เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีคุณภาพสู่สังคมยุคใหม่ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

พันธกิจ (Mission)
1. จัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี เพื่อพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
และการสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของโรงเรียน
คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
2. จัดหา นำเสนอและเป็นที่ปรึกษาการนำนวัตกรรมที่มีคุณภาพและทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. จัดหา ดูแลเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ พร้อมให้บริการ
ได้ตามความต้องการ
4. พัฒนาและนำเสนอสื่อที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
5. จัดทำและดูแลการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทั่วถึง   

วัตถุประสงค์ (Objective) :
1. เพื่อให้โรงเรียนมีแผนกลยุทธ์ แผนแม่บท และแผนการปฏิบัติงานในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาของโรงเรียน คณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการนำนวัตกรรมที่มีคุณภาพและทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
3. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
4. เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
5. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทั่วถึง  

หน้าที่และภาระงานของฝ่าย

ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มีการแบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้
1. งานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาแก่บุคลากรของโรงเรียน
1.3 จัดหา พัฒนา รวบรวมและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์
1.4 จัดทำป้ายนิเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในการนำเสนอทางวิชาการและการประกันคุณภาพ
1.5 ฝึกอบรมสัมมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
1.6 ปฏิบัติงานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มอบหมาย

2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1 บริหารจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.2 ดูแลและบริหารจัดการงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2.3 ดูแล พัฒนาเว็บไซต์หลักและระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนให้ทันสมัย
2.4 ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือกลุ่มสาระ/หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการพัฒนาเว็บไซต์ของตนเอง
2.5 จัดซื้อ จัดหา และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพและเครื่องพิมพ์
2.6 ปฏิบัติงานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

3. งานสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรม มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
3.1 จัดทำด้านฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการประกันคุณภาพ
3.2 จัดทำสารสนเทศสื่อผสมเพื่อการประชุม การประชาสัมพันธ์ และการประกันคุณภาพ
3.3 จัดทำป้ายนิเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
3.4 ออกแบบและสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อประสานความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
3.5 ปฏิบัติงานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

4. งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.1 บริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทั่วถึง
4.2 บันทึกภาพ จัดเก็บเป็นคลังภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน
4.3 ดูแลระบบโทรศัพท์สาขาของโรงเรียน ที่เชื่อมต่อภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
4.4 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านหนังสือวารสาร เว็บไซต์ของโรงเรียน
ป้ายนิเทศ ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบ SMS ระบบภาพ Digital Signage ระบบเสียงตามสาย
ระบบโทรศัพท์ และระบบสื่อสารออนไลน์
4.5 ปฏิบัติงานที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษามอบหมาย

ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่
1. ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 3 อาคาร สาธิตปทุมวัน 1
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร สาธิตปทุมวัน 1
3. สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร สาธิตปทุมวัน 1
4. สำนักงานสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคาร สาธิตปทุมวัน 3